Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat.


Onderstaand artikel is in 2010 geplaatst in het blad SPIL, kritisch tijdschrift over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedselveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur- en milieubeheer.

Vanaf 15 februari 2010 is het zo ver.
Dertig veehouders van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) mogen dan in een tweejarige praktijkproef - in het kader van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - hun drijfmest bovengronds uitrijden.
Hierbij is de kringloopgedachte leidend: een systeem waarbij, door beperkt kunstmestgebruik en een eiwitarmer en structuurrijker rantsoen voor het vee, gestuurd wordt op een goede mestkwaliteit.
Het Ministerie van LNV heeft aangegeven dat, als de praktijkproef positief uitvalt, blijvende ontheffing ten behoeve van bovengronds uitrijden van mest tot de mogelijkheden behoort.
Al jaren lobbyde de VBBM vergeefs voor deze mogelijkheid., terwijl daar toch wel een goede aanleiding voor was.
Natuurlijke processen zorgen ervoor dat organische meststoffen van boven af worden ge´nfiltreerd door licht, zuurstof en water en van onderaf door het bodemleven.
Het in de grond brengen van meststoffen is een door de mens bedachte methode die de natuurlijke processen hinderen. lees verder

Reactie Contact