De Boodschap van Water

Een mens verschijnt voor het eerst op deze aarde wanneer een eicel van de moeder en een zaadcel van de vader elkaar ontmoeten en tot een bevruchte eicel versmelten. Op dat moment bestaat het bevruchte eitje voor 95 procent uit water, met andere woorden: het bestaat bijna helemaal uit water. In een volwassen menselijk lichaam is de hoeveelheid water 70 procent. Geen wonder dat er wordt gezegd dat het menselijk lichaam van water is gemaakt. De aarde wordt de waterplaneet genoemd en ongeveer 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Is dat niet mooi vergelijkbaar met het menselijk lichaam?
Als je het zo bekijkt is water dus ontzettend belangrijk. Maar wat weten we nou van water? Volgens de meeste wetenschappers is water gewoon water met de chemische formule H2O en is het volgens alle wetenschappelijk bekende criteria onderzocht.
Natuuronderzoekers beweren echter dat water niet zonder meer water is, maar juist het tegenovergestelde: het heeft eigenschappen waarover wij maar heel weinig weten. Het vormt de basis voor alle leven op aarde en het resoneert in voortdurende harmonie met het universum. Het trilt inwendig en het transporteert energie en informatie in een geweldige omvang. Het is het meest fascinerende element en tegelijkertijd het minst onderzochte en minst bekende. Water is de bron van het leven en zelfs volgens de aanvaarde meningen van de wetenschap is water niets minder dan een wonder.

Water is een element dat volgens alle bekende natuurkunde wetten eigenlijk gasvormig zou moeten zijn. Slechts door de waterstofbrug verbinding, dit wil zeggen de verbinding tussen twee watermoleculen, is het leven op deze planeet mogelijk. Door deze waterstofbrug verbindingen worden ongeveer 400 watermoleculen bij kamertemperatuur met elkaar verbonden en alleen daardoor is water vloeibaar.
Deze unieke eigenschap van water met zijn waterstofbrug verbindingen maakt het mogelijk dat elke stof die je in water oplost op grond van zijn grootte en zijn elektrische lading zijn eigen unieke patroon van watermoleculen om zich heen gaat vormen: iedere stof, bijvoorbeeld calcium of chloor krijgt zo zijn eigen structuur, tekening, gevormd door deze waterstofmoleculen, om zich heen. Dit noemt men een rooster.
Het levende organisme, bijvoorbeeld de mens, is erin getraind dergelijke waterstructuren te kunnen herkennen. Aan de specifieke rangschikking van de watermoleculen herkent het organisme welke stof hieraan ten grondslag ligt. Dit specifieke rooster, dat om de opgeloste substantie in het water wordt gevormd, draagt dus de informatie over die in het water opgeloste substantie. Dit betekent dat water een informatiedrager is. Het interessante is echter dat de informatie van het rooster van de opgeloste molecuul ook in tact kan blijven als de opgeloste molecuul zelf uit het water verwijderd wordt.
Het negatief, het unieke waterrooster blijft bestaan. Dit is het grondbeginsel van de homeopathie: zelfs na vele malen het water verdund te hebben, zodat de oorspronkelijke stof allang uit de oplossing verdwenen moet zijn, blijft toch de werking ervan gewaarborgd.

Buiten het feit dat bovengenoemde positieve werkingen dus in het water behouden kunnen blijven betekent dit ook dat negatieve, schadelijke invloeden ook in het water kunnen blijven zitten. Het water dat uit onze kraan komt kan na de zuivering wel ontdaan zijn van allerlei schadelijke stoffen maar de informatie van die schadelijke stoffen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of andere chemische stoffen, kan nog in het water zitten. Dit kan men tegenwoordig zichtbaar maken door een druppel water te bevriezen en er een kristalfoto van te maken. De kristallen die zichtbaar zijn op de foto's vertellen ons iets over de kwaliteit van het water. Als het water niet goed is, als het bijvoorbeeld vervuild is, krijg je geen goed kristal.

Ook van water van de heilige bron Lourdes heeft men een foto van het waterkristal gemaakt. Opvallend is de prachtige structuur die ons informatie geeft over dit water. Wat Lourdes en andere bekende geneeskrachtige bronnen met elkaar gemeen hebben dat ze zeven oscillatiefrequenties hebben, d.w.z. dat ze de zeven kleurtrillingen in zich hebben. In elk harmonieus systeem, of dat nu ons lichaam, het water, de grond waarop gewassen groeien of bijvoorbeeld een veeteeltbedrijf is, is het noodzakelijk dat al deze kleuren aanwezig zijn. Het gaat om de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, de kleuren die corresponderen met onze chakra's.
Ook is de reactie van water op woorden of het geluid van woorden onderzocht. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een nijdig uitgeschreeuwd 'idioot!' en een vriendelijk 'je bent een idioot'. Als we ons dan realiseren dat we voor 70% uit water bestaan komt het gezegde 'schelden doet geen pijn' in een heel ander daglicht te staan.....

De vraag is nu: hoe kunnen we water met negatieve informatie, een lelijke structuur/kristal weer goed krijgen? Dit kan op twee manieren. De eerste manier is een behandeling volgens natuurprocessen - door het water een spiraalvormige beweging te laten maken. Het water in de natuur, bijvoorbeeld in beken en rivieren, volgt een natuurlijke weg en reinigt zichzelf door het schroef- en spiraalvormig centrumgericht draaien van de watermassa's die je ziet in de bochten en stroomversnellingen. Als we dus een glas water nemen en we roeren zo met een lepel dat er enige tijd een draaikolk te zien is, zullen schadelijke frequenties worden verwijderd. Helaas zullen, als het water echt chemisch beschadigd is, de schadelijke frequenties toch weer opduiken.
De tweede manier is als volgt: wanneer men twee flesjes water naast elkaar zet, zal het water met de hoogste trilling - het water dat het meest harmonieus is, altijd het water met de laagste trilling meenemen. Met andere woorden: de informatie van het harmonieuze water kan worden overgebracht op het andere water zonder direct contact. Dit komt doordat ze met elkaar gaan resoneren. Het is dit gegeven dat het mogelijk maakt water te verlevendigen.

Op ons melkveehouderijbedrijf wordt gebruik gemaakt van een grander waterverlevender. Het apparaat is tussen de waterleiding gemonteerd. Het is gedeeltelijk gemaakt van magnetisch chroomstaal. Binnenin het apparaat bevinden zich kamers die met het hoogfrequente grander water zijn gevuld. Dit water bevat de zeven kleurtrillingen en lijkt als kristalfoto een beetje op het water van Lourdes. Het kraanwater nu, dat door het apparaat stroomt, maakt een spiraalvormige beweging waardoor het de hoogfrequente trillingen van het grander water beter kan opnemen.
Het water dat zo ontstaat is ontdaan van alle negatieve informatie en opnieuw ge´nformeerd met de hoogfrequente trillingen van het grander water. In de landbouw wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van het grander water. Uit proeven is gebleken dat aardappelen behandeld met grander water op goede grond 15 procent meer opbrengst geven dan onbehandelde aardappelen. Op slechte grond kan het verschil zelfs nog groter zijn. Ook wordt het gebruikt in de bloementeelt omdat bloemen die opgroeien met grander water kleurvaster zijn en langer blijven staan. Gangbare boeren kunnen met 50 procent minder bestrijdingsmiddelen toe als ze het bestrijdingsmiddel oplossen in grander water.
Op ons bedrijf wordt al 5 jaar het grondwater voor de koeien door de grander waterverlevendiger geleid. Samen met nog enkele andere maatregelen, waaronder het op een natuurlijke manier voeren van de koeien, heeft het er toe geleid dat de natuurlijke weerstand van de dieren is toegenomen. Dit is te zien aan het bijna niet meer voorkomen van bijvoorbeeld uierontsteking of diaree bij kalfjes. Ook de gemiddelde leeftijd van de dieren neemt nog steeds fors toe. Al met al is de balans op ons bedrijf sterk verbeterd en deze betere balans vinden we weer terug in de innerlijke kwaliteit van de melk wat nu via onderzoek in kaart wordt gebracht. In een volgend artikel over voedsel ga ik hier uitgebreid op in. Wie ons bedrijf wil bezoeken kan via www.rondje-regio.nl een rondleiding krijgen.

Paul Blokker


Reactie Contact