Geachte heer,
t.a.v. voorzitter vaste kamercie de heer Atsma.

Onlangs is het rapport uitgebracht van het Planburo voor de Leefomgeving PBL, emissiearm bemesten geevalueerd, rapportnr 500155001.
Het rapport van het PBL geeft geen inzicht over de invloed van emissie arm aanwenden van mest en de gevolgen hiervan op kwaliteit van gewassen.
Vorig jaar april heeft in de telegraaf gestaan dat het emissie arm aanwenden van mest de kwaliteit van het voedsel aantast.
Dit werd door hoogleraren uit wageningen afgedaan als onzin. Naar mijn idee wordt dit wel erg gemakkelijk van de hand gedaan.
Ik wil u daarom nogmaals wijzen op het volgende:

1) In het jaar 2005 heeft de consumentenbond een onderzoek uitgevoerd naar vitaminen en mineralen in groenten. Dit onderzoek is mede gefinanciert door het ministerie van LNV en is uitgevoerd in duplo, bij twee onafhankelijke laberatoriums.
Een van die laberatoria was het Rikilt in Wageningen. Uit dit onderzoek bleek dat nogal wat groenten fors lager vitamine C gehalte hadden en het spoorelement selenium helemaal ontbrak.
De waarden uit dit onderzoek zijn praktisch in zijn geheel overgenomen in het nieuwe NEVO (Nederlands Voedingsstoffen bestand) 2006 bestand opgenomen.
Vitamine C en selenium zijn twee stoffen die zeer belangrijk zijn voor mensen om kanker te voorkomen. In Nederland is kanker sinds 1989 van 54000 gevallen gestegen naar 84000 in 2006.
Dit is een stijging van 55%. Daarbij moet worden aangetekend dat de bevolking met 11,5% is gestegen en het aantal 65 plussers met ongeveer 1%.
Al met al lijkt mij dit een erg forse stijging.

2) Uit het milieucompendium 2004 van het RIVM blijkt dat de zinkuitspoeling in Nederland in de landbouw in 1990 op 2430 kilo , 1995 op 2930 kilo, 2000 op 4340 kilo en 2002 op 4350 kilo lag.
In het milieucompendium wordt de oorzaak van de toegenomen uitspoeling gelegd bij het gebruik van verzinkt staal in de glastuinbouw.
Uit het RIVM rapport 714801030/2004 : De kwaliteit van ondiep grondwater in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000 (2), blijkt dat de uitspoeling van zink in ongeveer 80 a 90 % van het oppervlakte van Nederland is toegenomen.
In dat rapport komt de volgende diagnose voor: In grote lijnen is het beeld voor zink analoog aan het beeld dat voor cadmium is geschetst. Ook zink komt door verwering van pyriet in het grondwater terecht.
De hoge %OBS en de verandering van het %OBS in het middeldiepe grondwater in de zeekleigebieden zijn onverwacht en kunnen niet worden verklaard.
Naar mijn idee kan zink, wat een goed oplosbaar mineraal is, gemakkelijker uitspoelen als mest emissie arm wordt aangewend. Er is naar mijn weten nog nooit onderzoek uitgevoerd of dit ook gevolgen heeft voor het zinkgehalte in gewassen.
Zink is nodig bij mensen voor bloedsuiker regulatie, het is nodig voor de aanmaak van insuline.
Uit het rapport van het voedingscentrum , richtlijnen goede voedselkeuze, blijkt dat vrijwel iedereen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet haalt.
Uit analyse van het aantal mensen met overgewicht (BMI boven 25) in de tijd is een merkwaardige verandering te zien.
Voor 1993 loopt het aantal mensen met overgewicht op met 0,3% per jaar, na 1993 (als mestinjectie verplicht wordt) loopt het aantal mensen met overgewicht op met 0,9% per jaar.
Dit gaat door tot 2004. Ook het aantal mensen met diabetes loopt jaarlijks met 80.000 op. Dit alles kan met een tekort aan zink in de voeding te maken hebben.

3) In het rapport van het PBL wordt gesteld dat emissie arm bemesten geen negatieve gevolgen heeft voor het bodemleven en als het al gevolgen heeft zijn deze gevolgen tijdelijk en is het bodemleven binnen 4 tot 6 weken weer hersteld.
Waar al deze onderzoekers nooit naar hebben gekeken is de samenstelling van het bodemleven. Emissie arm aanwenden kan grote gevolgen hebben voor het zuurstof gehalte in de grond, met name door blauwzuurgas en zwavelwaterstofgas aanwezig in 90% van de nederlandse drijfmest.
Hierdoor kan het ecosysteem behoorlijk veranderen. Negatieve bacteriŽn zoals salmonella's , coli's , virussen en schimmels die normaal gesproken door zonlicht en lucht worden gedood kunnen hierdoor makkelijker overleven. Het is daarbij opvallend dat een groot aantal veehouders last heeft van regelmatig terugkerende kalverdiaree, para tbc, salmonella en uierontstekingen.
Ook proefbedrijf De Marke heeft last van gezondheidsproblemen. Dit stond in de veeteelt in 2006. Het verbeteren van melkmachine, dipmiddelen en spoorelementen had geen effect op het aantal mastites gevallen. Naar mijn idee kan een ander ecosysteem door emissie arm aanwenden van mest negatief werken op de gezondheid van vee.
Wat dat betreft is het risicovol om de sleepvoet straks op zand te verbieden en volledig op zodebemesten over te gaan.
De sleepvoet methode is nog altijd minder negatief voor het ecosysteem als zodebemesten.

Met vriendelijke groet,
ing Paul Blokker


Reactie Contact